Verhuurvoorwaarden Tenten

Plaatsen en afbreken

 1. De huurder of zijn gevolmachtigde afgevaardigde zal bij de opbouw ter plaatse zijn om de juiste
  plaats van opbouw aan te wijzen of op de grond af te tekenen. Indien hierbij door de huurder af zijn
  afgevaardigde vergissingen worden begaan, zal eenmaal de opbouw aangevat, het werk verder
  afgewerkt worden en de huurder zal hiertegen geen enkel verhaal meer kunnen inbrengen. In geen
  geval mag het personeel van de verhuurder ingezet worden om andere opdrachten te verrichten dan
  deze omschreven in onderhavig contract.
 2. Extra kosten zullen worden aangerekend indien het terrein niet bereikbaar is met de wagen, bij
  twijfel gaan wij vooraf over tot een plaatsbezoek. Voor een plaatsbezoek rekenen we een forfaitaire
  vergoeding van € 25,00 excl. Btw. Dit valt weg bij definitieve reservatie van materialen.
 3. De huurder is gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met de ligging van alle
  ondergrondse leidingen op het vernoemde terrein bij de respectievelijke diensten aan te vragen. Hij
  zal de leidingen goed zichtbaar op het terrein aanduiden en voor de opbouw aangevat wordt, de
  verhuurder hieromtrent volledig op de hoogte brengen. Schade welke aan de leidingen zou
  veroorzaakt worden door verzuim in deze opzichten, valt volledig ten laste van de huurder. Wanneer
  de afsluiten, vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal wordt aangevoerd gehuurde goederen op
  een openbare plaats moeten geplaatst worden, zal de huurder zowel overdag als ’s nachts het terrein
  voor het verkeer afsluiten, vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal wordt aangevoerd tot op het
  ogenblik dat het laatste materiaal wordt afgevoerd.
 4. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat het
  eerste materiaal op het terrein is aangevoerd en zal een afdoende bewaking verzekeren tot op het
  ogenblik dat het materiaal terug wordt afgevoerd. De huurder verleent aan de verhuurder vrije
  toegang tot het terrein met alle materiaal en transportmiddelen die de verhuurder nodig acht, zowel
  voor de opbouw en de afbraak als voor de inspectie en het onderhouden van de gehuurde goederen.
  Bovendien waarborgt de huurder dat de vereiste vergunningen door de overheid voor de ganse duur
  van de verhuring verleend zijn. Alle gebeurlijke huur -en of andere lasten, zijn voor de rekening van
  de huurder, tot volledig ontlasting van de verhuurder.
 5. In geval van overmacht, zowel voor of na de levering van de gehuurde goederen, is de verhuurder
  ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen. Onder
  deze rubriek vallen ook alle gevallen van heerkracht door storingen of obstakels die de uitvoering van
  het contract duurder of moeilijker maken, alsook schade, veroorzaakt door derden, gehele of
  gedeeltelijke stakingen, oproeren, natuurrampen, storm, ziekte van onvervangbare arbeiders,
  stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege
  de verhuurder om geheel of gedeeltelijk van zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze
  overeenkomst, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.
 6. Tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling, dient de tent volledig ontruimd te zijn en goed
  bereikbaar voor onze diensten om een afbraak te verzekeren.
 7. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van
  condensatie die door bepaalde weersomstandigheden kan optreden. De huurder dient daar rekening
  mee te houden.


Onderhoud tijdens de huurperiode

 1. Bij opkomend onweer zal de huurder de tent afsluiten aan de windzijde of de tent helemaal niet
  afsluiten. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal
  telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven de 70 km/uur of storm dient
  de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen.
 2. Aan het gehuurde mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden, zeker geen
  zelfklevers op de zeilen gekleefd worden. Beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de
  huurder gefactureerd worden. Het is de huurder verboden BBQ’s te plaatsen onder onze tenten,
  evenals is het gebruik van vuurkorven, vuurschalen en kampvuren is ten strengste verboden.
 3. Het is verboden onze publiciteit op of rond de tent te verwijderen of te verbergen.
 4. De huurder verbindt er zich toe in geval van sneeuwval onmiddellijk de juiste maatregelen te
  nemen om een overdreven ophoping van sneeuw tegen te gaan. (gevaar voor instorten vanaf 3 cm
  sneeuw) Dit kan hij doen door de tent te verwarmen of door de sneeuw manueel te verwijderen.
  Hierbij moet hij echter uiterst voorzichtig zijn teneinde de tent niet te beschadigen. Indien hij er niet
  in slaagt is hij verplicht de tent onmiddellijk af te breken. In geval van geheel of gedeeltelijke
  instorting van ons materiaal door niet naleving of onvoldoende naleving zal alle schade aan de
  gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden,
  ten laste vallen van de huurder. De huurder moet artikel 11 blijven uitvoeren ook al is de
  huurperiode verlopen (ongeacht de duur).
  Verzekeringen
 5. Gelieve wel te noteren dat de huurder een brandverzekering dient te nemen voor de personen,
  dieren of goederen die zich in of buiten de tent bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke
  aansprakelijkheid.
 6. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels hoe dan
  ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen)
  onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of de
  afbraak als tijdens de stand van het gehuurde.
 7. De huurder moet ook instaan voor ongevallen veroorzaakt door het vrijwillig personeel t.t.z. de
  helpers, door de huurder aangeworven; deze staan niet in dienstverband van de verhuurder en
  vallen dus niet onder zijn ongevallenverzekering. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de helpers
  noch voor de ongevallen die zij zelf oplopen, noch voor ongevallen die zij aan derden veroorzaken.
 8. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door
  storm of ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf, of schade veroorzaakt aan derden (personen,
  dieren of goederen), onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens
  de opbouw of afbraak als tijdens de stand van het gehuurde.
  Diversen
 9. In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door de veiligheidsdiensten of
  politie, zal de verhuurder niet aansprakelijk kunnen gesteld worden evenmin als voor de eventueel
  hieraan verbonden kosten.
 10. Alle andere schade dan brand –of stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen
  gedurende de huurperiode wordt geacht voor te komen uit een gebrekkige of onvoldoende
  bewaking door de huurder. Gehele of gedeeltelijke vernietiging van de gehuurde goederen geeft de
  huurder geen enkel recht op terugbetaling of prijsvermindering.
 11. Uiterste wijzigings- en of annulatiedatum is een week voor leveringsdatum. Bij annulatie na
  opgegeven periode zal er een kost aangerekend worden. Die kost komt overeen met 50% van het
  totale bedrag.
 12. De verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen gelijk aan het dubbele van de totale
  huurprijs.
 13. Gelieve één exemplaar getekend terug te sturen binnen de 8 dagen na ontvangst.
 14. De huurder verklaart onderhavig contract gelezen te hebben en getekend voor goedkeuring en
  akkoord.
 15. Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn, elke partij hierbij erkennend één exemplaar
  ontvangen te hebben.
 16. Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank te Gent bevoegd.